bandeaubis

kanjisaikido

                                                                                                                           Kamiza du dojo de Nobuyoshi Tamura